REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO instytutkawy.pl

Sklep Internetowy instytutkawy.pl, działający pod adresem instytutkawy.pl/sklep prowadzony jest przez INSTYTUT KAWY KAWIARNIA I SKLEP INTERNETOWY SPÓŁKA CYWILNA BARTŁOMIEJ BIESIADA, MACIEJ GIERMAZIAK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7272851833, REGON: 389590900

§ 1

DEFINICJE

Do celów niniejszego Regulaminu stosuje się następujące definicje:

1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin;

2. SERWIS – strona internetowa umieszczona pod adresem: http://instytutkawy.pl;

3. SKLEP INTERNETOWY – wydzielona część Serwisu, umieszczona pod adresem http://instytutkawy.pl/sklep, za pośrednictwem której Użytkownik może przeglądać ofertę oraz składać Zamówienia;

4. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot przeglądający Serwis lub korzystający z Serwisu;

5. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, będąca Konsumentem albo Przedsiębiorcą, która złożyła Zamówienie w Sklepie Internetowym;

6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego);

7. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 kodeksu cywilnego);

8.  TOWAR – materialna rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym;

9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i zawierające w szczególności określenie rodzaju i ilości Towaru;

10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa, na mocy której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

11. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

12. INFORMACJA HANDLOWA – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Serwisu.

13. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

14. TRWAŁY NOŚNIK – materiał (np. papier, płyta CD lub DVD, pamięć typu flash, dysk twardy) lub narzędzie (np. poczta elektroniczna, wiadomość SMS lub MMS) umożliwiające Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

15. TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

16. GWARANCJA – dobrowolne zobowiązanie się producenta Towaru, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki producenta oraz uprawnienia kupującego w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, uregulowana szczegółowo w przepisach art. 577 – 581 Kodeksu Cywilnego;

17. RĘKOJMIA ZA WADY – odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy, uregulowana szczegółowo w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego;

18. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);

19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 683);

20. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

§ 2

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

1.     Serwis prowadzony jest przez INSTYTUT KAWY KAWIARNIA I SKLEP INTERNETOWY SPÓŁKA CYWILNA BARTŁOMIEJ BIESIADA, MACIEJ GIERMAZIAK
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7272851833, REGON: 389590900

2.     Kontakt z Serwisem, w tym ze Sklepem Internetowym odbywa się za pośrednictwem:

·      Adresu elektronicznego: sklep@instytutkawy.pl

·     Pisemnie na adres: Instytut Kawy, ul.Krzemieniecka 2, 94-030 Łódź

·      Telefonicznie pod nr tel 530 000 979

3.        Serwis umieszcza za pośrednictwem sieci Internet informacje na temat swojej oferty na stronie internetowej instytutkawy.pl/sklep oraz świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

·         Oferowanie do sprzedaży Towarów znajdujących się w dyspozycji sklepu, opisanych szczegółowo na stronie internetowej instytutkawy.pl/sklep;

·         Umożliwianie zamieszczenia przez Klientów opinii o nabytych Towarach, na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu;

·         Umożliwianie subskrypcji newslettera zawierającego Informacje Handlowe, na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu.

4.        Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis jest spełnienie po stronie Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

·         Posiadanie sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet;

·         Zainstalowanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: (a) Internet Explorer w wersji X.Y lub nowszej, z włączoną obsługą JavaScript, ActiveX oraz cookies (b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

·         Rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa;

·         W przypadku składania Zamówień lub zapisania na newsletter – posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

5.        Serwis wykorzystuje pliki typu cookies w celu optymalizacji korzystania z Serwisu, w tym dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika, zapamiętania ustawień jego Konta, przechowywania informacji o fakcie bycia zalogowanym w Serwisie, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych, tworzenia statystyk umożliwiających ulepszanie sposobu działania Serwisu oraz w celach marketingowych.

6.        Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookies lub zablokować umieszczanie plików cookies za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

7.        Z chwilą założenia przez Użytkownika Konta, złożenia Zamówienia bez rejestracji Konta lub podania adresu poczty e-mail w celu zapisania się na newsletter, zostaje zawarta pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku założenia Konta lub podania adresu poczty e-mail w celu zapisania się na newsletter umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji Konta umowa zostaje zawarta na czas realizacji i obsługi Zamówienia.

8.        Składanie Zamówień i dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym możliwe jest za pośrednictwem zarejestrowanego Konta lub bez konieczności rejestracji Konta.

9.        Rejestracja Konta umożliwia śledzenie statusu bieżących Zamówień, sprawdzanie szczegółów Zamówień historycznych, zamieszczanie opinii o nabytych Towarach, pobieranie faktur VAT, zarządzanie danymi wysyłkowymi, zarządzanie ustawieniami newslettera oraz zmianę hasła do Konta.

10.    Rejestracja Konta wymaga podania przez Użytkownika następujących danych, utrwalonych w Serwisie:

·         Dane identyfikacyjne, tj. imię, nazwisko lub nazwa, adres poczty e-mail oraz ustalony przez Użytkownika login i hasło.

·         Dane wysyłkowe, tj. imię, nazwisko lub nazwa, adres dostawy obejmujący nazwę miejscowości, kod pocztowy, ulicę, numer ulicy oraz numer mieszkania, domu lub lokalu.

·         Informację, czy Użytkownik jest Konsumentem czy Przedsiębiorcą i czy życzy sobie wystawienia faktury VAT, a jeżeli tak, podania danych do faktury.

·         Opcjonalnie Użytkownik może podać numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu w celach związanych z realizacją Zamówienia.

11.    Warunkiem koniecznym do założenia Konta jest uprzednie zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i jego akceptacja. Użytkownik poświadcza zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację przez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox) „Akceptuję Regulamin” umieszczonego w treści formularza rejestracyjnego.

12.    Użytkownik zobowiązany jest do nie udostępniania osobom trzecim danych umożliwiających nie autoryzowane zalogowanie do jego Konta. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie autoryzowanych działań osób trzecich dokonanych na Koncie Użytkownika.

13.    Składanie Zamówień i dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji Konta wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:

·         Dane identyfikacyjne, tj. imię, nazwisko lub nazwa oraz adres poczty e-mail.

·         Dane wysyłkowe, tj. imię, nazwisko lub nazwa, adres dostawy obejmujący nazwę miejscowości, kod pocztowy, ulicę, numer ulicy oraz numer mieszkania, domu lub lokalu.

·         Informację, czy Użytkownik jest Konsumentem czy Przedsiębiorcą i czy życzy sobie wystawienia faktury VAT, a jeżeli tak, podania danych do faktury.

·         Opcjonalnie Użytkownik może podać numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu w celach związanych z realizacją Zamówienia.

14.    Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia bez rejestracji Konta jest uprzednie zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i jego akceptacja. Użytkownik poświadcza zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację przez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox) „Akceptuję Regulamin” wyświetlonego w toku składania Zamówienia.

15.    Użytkownik, który zarejestrował Konto, może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez zgłoszenie żądania usunięcia Konta.

16.    Użytkownik, który zapisał się na newsletter, może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez podanie adresu poczty e-mail, którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów.

17.    Serwis usuwa zarejestrowane Konto Użytkownika oraz/lub adres poczty e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

§ 3

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.        Sklep Internetowy oferuje wysyłkę Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz na zasadach indywidualnie uzgodnionych również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.        Ceny Towarów w Sklepie Internetowym podawane są w polskich złotych, w cenach brutto, obejmujących podatek VAT lub inne podatki i opłaty pośrednie, chyba że wyraźnie odmiennie wskazano przy opisie Towaru i w cenach euro.

3.        Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki ustalane są w toku składania Zamówienia i uzależnione są od wielkości i wagi zamówionych Towarów oraz wybranych przez Klienta formy płatności oraz sposobu dostawy.

4.        Klient dokonuje wyboru Towarów, w tym ich rodzaju, ilości i innych istotnych parametrów (np. kolor, długość itp.) przez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka zamówień przy pomocy przycisku „Dodaj do koszyka”, umieszczonego przy oferowanym Towarze.

5.        Naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka” rozpoczyna proces składania Zamówienia w Sklepie Internetowym. Po naciśnięciu przycisku „Dodaj do koszyka” Klient zostanie przekierowany na stronę zawierającą formularz elektroniczny umożliwiający (a) zalogowanie się do istniejącego konta, (b) założenie konta lub (c) dokonanie zakupu bez rejestracji konta.

6.        Po dokonaniu wyboru Towarów Klient dokonuje wyboru formy płatności i sposobu dostawy oraz wskazuje, czy chce otrzymać fakturę VAT, a jeżeli tak, ma obowiązek podania danych niezbędnych do jej wystawienia.

7.        Sklep Internetowy udostępnia i akceptuje następujące formy płatności za oferowane Towary:

·         Płatność z góry – poprzez (a) szybkie płatności elektroniczne online udostępniane przy pomocy podmiotu obsługującego tego rodzaju płatności lub (b) przelew na wskazany numer rachunku bankowego Sklepu Internetowego, o numerze: 12114020040000390276899495 mBank.

·         Płatność za pobraniem – płatność dokonywana gotówką przy dostarczeniu Zamówienia kurierowi.

8.        Sklep Internetowy udostępnia i akceptuje następujące sposoby dostawy, zgodne z cennikiem obowiązującym u operatora, przy pomocy którego Sklep Internetowy dokonuje wysyłki Zamówień, na dzień złożenia Zamówienia:

·         Przesyłka kurierska nadana na adres podany przez Klienta;

·         Paczkomat.

9.        Po dokonaniu wyboru Towaru (w tym jego rodzaju, ilości i innych dostępnych cech), formy płatności oraz sposobu dostawy w koszyku zamówień podawana jest informacja o całkowitej wartości Zamówienia uwzględniająca (a) główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia (wybrany Towar, jego rodzaj, ilość i inne dostępne cechy); (b) łączną cenę za świadczenie wraz z podatkami; (c) opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty; (d) dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko lub nazwa oraz adres poczty e-mail); (e) dane wysyłkowe; (f) dane do faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia oraz (g) sposób porozumiewania się z Konsumentem.

10.    Aż do momentu potwierdzenia przez Klienta Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wszelkich danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju, ilości, dostępnych cech (np. kolorów lub innych właściwości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

11.    Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do bieżących zmian cen Towarów oraz wysokości opłat za wybrany sposób dostawy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które potwierdziły Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” przed dokonaniem zmian w cennikach.

12.    Przed potwierdzeniem Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient zobowiązany jest sprawdzić poprawność informacji podanych w koszyku zamówień oraz upewnić się, że Zamówienie odpowiada woli Klienta.

13.    Klient potwierdza Zamówienie przyciskiem „Kupuję i płacę”. Z tą chwilą zostaje zawarta między Klientem a Sklepem Internetowym Umowa Sprzedaży, nakładająca na Klienta obowiązek zapłaty łącznej ceny podanej w koszyku zamówień, a na Sklep Internetowy obowiązek dostarczenia Klientowi zamówionego Towaru.

14.    Z chwilą potwierdzenia przez Klienta Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” Sklep Internetowy automatycznie wysyła do Klienta na podany przez niego adres poczty e-mail wiadomość potwierdzającą w wyraźny sposób informacje dotyczące złożonego Zamówienia, obejmującą: (a) główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia (wybranego Towaru, jego rodzaju, ilości i inne wskazanych cech); (b) łączną cenę za świadczenie wraz z podatkami; (c) opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty; (d) wybraną przez Klienta formę płatności – w tym – w przypadku wyboru szybkiej płatności elektronicznej online link do strony internetowej umożliwiającej dokonanie płatności, zaś w przypadku wyboru przelewu na wskazany numer rachunku bankowego Sklepu Internetowego, numer tego rachunku oraz tytuł przelewu, obejmujący numer Zamówienia; (e) dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko lub nazwa oraz adres poczty e-mail); (f) dane wysyłkowe; (g) dane do faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia oraz (h) sposób porozumiewania się z Konsumentem.

15.    W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, Klient ma obowiązek opłacenia Zamówienia nie później niż w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę”. Celem przyspieszenia realizacji Zamówienia i prawidłowej identyfikacji wpłaty, Klient – w przypadku dokonywania przelewu na wskazany numer rachunku bankowego Sklepu Internetowego – winien w tytule przelewu wpisać podany w otrzymanej wiadomości e-mail tytuł przelewu, obejmujący numer Zamówienia, umożliwiający prawidłową identyfikację dokonanej przez Klienta wpłaty.

16.    W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” (data uznania rachunku bankowego Sklepu Internetowego), Zamówienie zostanie anulowane.

17.    Wysyłka Zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy płatności, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania, na adres podany przez Klienta. Sklep Internetowy w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do wskazania dłuższego terminu wysyłki Zamówień, przy czym informacja o wydłużonym terminie realizacji Zamówień będzie każdorazowo podawana na stronie Sklepu Internetowego i nie będzie dotyczyć Zamówień potwierdzonych przyciskiem „Kupuję i płacę” przed podaniem informacji o wydłużeniu terminu realizacji Zamówień.

18.    Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon fiskalny potwierdzający zakup Towaru, chyba że Klient w toku składania Zamówienia zażąda wystawienia faktury VAT i poda dane niezbędne do jej wystawienia; w takim przypadku do Zamówienia zostanie dołączona faktura VAT.

19.    W terminach wskazanych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) Sklep Internetowy na żądanie Klienta wystawi fakturę VAT dokumentującą dokonaną sprzedaż nawet, gdy została ona już potwierdzona paragonem fiskalnym z kasy rejestrującej. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury VAT jest jednak uprzednie dostarczenie przez Klienta do Sklepu Internetowego oryginału otrzymanego paragonu fiskalnego.

20.    Termin dostarczenia Zamówienia do Klienta uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wynosi orientacyjnie:

·         Przesyłka kurierska – 2-3 dni roboczych od dnia wysłania Zamówienia;

·         Paczkomat – 2-3 dni roboczych od dnia wysłania Zamówienia.

21.    Klient może poinformować Sklep Internetowy, że dostarczenie Zamówienia przed wskazanym przez Klienta terminem ma istotne znaczenie dla Klienta. Dyspozycja Klienta odnośnie wymaganego terminu dostawy powinna zostać wydana najpóźniej w momencie składania Zamówienia, w polu „Komentarz” w koszyku zamówień, przy czym Klient winien mieć na uwadze, że Sklep Internetowy wysyła Zamówienie po otrzymaniu płatności (z tego względu wskazane jest dokonanie przez Klienta płatności z góry przez szybką płatność elektroniczną online oraz podanie numeru telefonu lub uprzedni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym). Sklep Internetowy uprawniony jest do odmówienia realizacji Zamówienia we wskazanym przez Klienta terminie, jeżeli dostawa w tym terminie okaże się niemożliwa. W takim przypadku Sklep Internetowy niezwłocznie informuje Klienta o tym, że nie jest w stanie zapewnić dostawy we wskazanym przez Klienta terminie, a Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o rezygnacji z Zamówienia. Jeżeli Klient skorzysta z tego uprawnienia, Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych dokonuje zwrotu wszelkich otrzymanych kwot w ten sam sposób, w który otrzymał wpłatę.

§ 4

REKLAMACJE

1.        Wszystkie Towary w Sklepie Internetowym są oryginalne i fabrycznie nowe chyba że odmiennie wyraźnie wskazano przy opisie Towaru (np. sprzedaż Towarów wykorzystanych do sesji zdjęciowych, z ekspozycji itp.).

2.        Sklep Internetowy nie jest producentem Towarów.

3.        Sklep Internetowy jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za zgodność towaru z Umową Sprzedaży w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego o Rękojmi Za Wady.

4.        Jeżeli producent Towaru udzielił Gwarancji, informacja o tym zostanie umieszczona przy opisie Towaru udostępnionego w Sklepie Internetowym, a dokument Gwarancji zostanie dostarczony Klientowi wraz z Zamówieniem. Gwarancja realizowana jest przez producenta Towaru zgodnie z postanowieniami dokumentu Gwarancji.

5.        Klient może według swojego wyboru skorzystać z Gwarancji lub Rękojmi Za Wady, przy czym skorzystanie przez Klienta z uprawnień wynikających z Gwarancji nie wyłącza możliwości skorzystania przez niego z uprawnień wynikających z Rękojmi Za Wady Towaru, uregulowanej przepisami Kodeksu Cywilnego.

6.        W przypadku stwierdzenia wady Towaru przed upływem okresu odpowiedzialności Sklepu Internetowego, tj. dwóch lat od dnia wydania Towaru, Klient jest zobowiązany zawiadomić Sklep Internetowy o stwierdzonej wadzie według swojego wyboru: (a) wypełniając formularz reklamacyjny dostępny pod adresem http://taniecwpowietrzu.pl/reklamacje; (b) wysyłając reklamację na adres poczty e-mail info@taniecwpowietrzu.pl lub (b) wysyłając pisemną reklamację na adres Sklepu Internetowego Taniec w Powietrzu, Justyna Kozulska-Biesiada, 90-750 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a.

7.        Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

·           imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację;

·           określenie reklamowanego Towaru;

·           dowód zakupu reklamowanego Towaru (kopia, zdjęcie itp.);

·     opis stwierdzonej wady Towaru, sposobu jej powstania oraz dzień, w którym wada została dostrzeżona, a w miarę możliwości również zdjęcie Towaru ze stwierdzoną wadą;

·           żądanie zgłaszającego reklamację;

·           datę wniesienia reklamacji;

·           podpis zgłaszającego reklamację;

·    w przypadku przesłania reklamacji na adres poczty e-mail, zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy adresu e-mail zgłaszającego reklamację.

8.        Na żądanie Sklepu Internetowego, Klient obowiązany jest bez zbędnej zwłoki odesłać reklamowany Towar do Sklepu Internetowego w celu dokonania jego oględzin. Sklep Internetowy zwraca Klientowi poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego, niż forma dostawy wskazana wcześniej przez Sklep Internetowy, która wiązałaby się z niższymi kosztami).

9.        Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.    Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sklep Internetowy usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Internetowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

11.    Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep Internetowy jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep Internetowy może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12.    Sklep Internetowy ustosunkuje się do żądania Klienta będącego Konsumentem wymiany Towaru lub usunięcia jego wady albo do oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o obniżeniu ceny Towaru w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

13.    Sklep Internetowy rozpatrzy reklamację Klienta w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub pisemnie przesyłką poleconą, jeżeli reklamacja została zgłoszona na piśmie.

14.    W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient będący Konsumentem może wszcząć postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, uregulowane w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), przy pomocy unijnej elektronicznej platformy rozwiązywania sporów, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów, a dostęp do niej jest bezpłatny i możliwy we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

15.    Niezależnie od powyższego, Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Informacje w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl.

§ 5

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.        Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 2 poniżej.

2.        Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3.        Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.        Konsument może odstąpić od umowy drogą elektroniczną (a) wypełniając formularz przesyłany na adres email przesłany przez konsumenta, jak również (b) przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, przesyłany na adres email przesłany przez konsumenta.

5.        Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu Internetowego lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep Internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep Internetowy zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

6.        Zwrócony przez Konsumenta Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z Towarem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.        Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem punktu 2 powyżej.

8.        Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.        Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia Sklepu Internetowego jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 6

NEWSLETTER

1.        Użytkownik, który wyraża wolę otrzymywania bieżących Informacji Handlowych dotyczących aktualności, nowości, ofert specjalnych lub akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym, może skorzystać z usługi newsletter.

2.        Skorzystanie z usługi newsletter przez Użytkownika wymaga zaznaczenia aktywnego okienka (checkbox) „Newsletter”, dostępnego przy zakładaniu konta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, wyrażającego wolę otrzymywania takich informacji na podany przez Użytkownika adres e-mail.

3.        W celu potwierdzenia dodania adresu e-mail Użytkownika do listy subskrybentów newslettera Sklepu Internetowego, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika zostanie wysłany link aktywacyjny z prośbą o potwierdzenie woli subskrypcji newslettera. Kliknięcie linku aktywacyjnego spowoduje dodanie Użytkownika do listy newslettera.

4.        Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego adresu e-mail z listy subskrybentów. W takim przypadku Sklep Internetowy usunie adres poczty e-mail Użytkownika z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.        Administratorami danych osobowych jest INSTYTUT KAWY KAWIARNIA I SKLEP INTERNETOWY SPÓŁKA CYWILNA BARTŁOMIEJ BIESIADA, MACIEJ GIERMAZIAK
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7272851833, REGON: 389590900.

2.        Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego.

3.        Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji oraz obsługi Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, logowania do konta Klienta, obsługi procesu rejestracji oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych Informacji Handlowych w formie newslettera.

4.        Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich dalszego przetwarzania i ich usunięcia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

2.        Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego.

3.        Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie (w szczególności antywirusowe) zainstalowane na urządzeniu używanym przez Klienta.

4.        Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego pobranie, zapisanie na Trwałym Nośniku lub wydrukowanie i odtwarzanie.

5.        Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności wynikających z wymogów prawa powszechnie obowiązującego. Ewentualne zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób, które złożyły Zamówienie przed zmianą Regulaminu.